Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje „www.vilkijosmedelynas.eu“ taisyklės

1.Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje ,,vilkijosmedelynas.com''

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

Pardavėjas – Gintarės Zakarauskienės ūkis - Vilkijos medelynas

„vilkijosmedelynas.eu“ –  prekių ir paslaugų įmonės elektroninė parduotuvė.

Pardavėjo prekyvietė – Pardavėjo prekyvietė, esanti Degalinės gt. 1, Jaučakių km, Vilkija, Kauno raj.

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „zuklevilkijoje.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkėjas, sutikdamas su „vilkijosmedelynas.com“ Taisyklėmis (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „vilkijosmedelynas.com“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „ vilkijosmedelynas.eu “ elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, užsako prekes, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma „ vilkijosmedelynas.eu“ duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „ vilkijosmedelynas.eu“ elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis „ vilkijosmedelynas.eu “ elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės „vilkijosmedelynas.eu“ darbui, stabiliam veikimui ar saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.4. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekes atsiimant Pardavėjo prekyvietėje, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.6. Pardavėjas gali atsisakyti sandorio, jei turi duomenų ar įtaria, kad sandoris vykdomas neteisėtai.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės „ vilkijosmedelynas.eu “ teikiamomis paslaugomis.

4.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 10 skyriuje dėl Asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

4.9. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės užsakymo dienos arba pagal atskirai suderintą pristatymo laikotarpį.

4.10. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.11. Pirkėjui pristačius nekokybišką, brokuotą ar transportuojant pažeistą prekę ir šiam ją grąžinus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.12. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

5. Apmokėjimas už prekes

5.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais vadovaujantis LR teisės aktais.

5.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti:

5.2.1. Bankiniu pavedimu;

5.2.2 Grynaisiais pinigais Pardavėjo prekyvietėje.

5.3. Atsiskaitydamas 6.2.1. ir 6.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik Pirkėjui atlikus apmokėjimą ir pinigus įskaičius Pirkėjo banko sąskaitoje arba kasoje, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.4. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „užsakymų istorija“ Pirkėjas mato visus savo užsakymus ir gali atsispausdinti išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kai Pirkėjo užsakymas užbaigiamas, Pirkėjui registravimosi metu pateiktu elektroniniu adresu išsiunčiama PVM sąskaita-faktūra, kuri taip pat pateikiama kartu su preke(-ėmis). Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti „vilkijosmedelynas.eu“ teikiama prekių pristatymo į namus paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo prekyvietėje.

7.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.2.1. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

7.2.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo vietos adresą: gatvę,  numerį, pašto kodą, miestą, apskritį, o taip pat telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

7.2.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba informuoti Pardavėją apie asmenis, galinčius priimti užsakytas prekes. Tuo atveju, jei prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, tačiau Pirkėjas ar jo nurodyti asmenys priimti prekių negali arba priimti atsisako, prekės perduodamos saugojimui į Pardavėjo įgalioto atstovo terminalą iki tolimesnių Pardavėjo nurodymų, ką daryti su siunta. Prekių saugojimas terminale gali būti papildomai apmokestintas.

7.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekyvietėje:

7.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekyvietėje Degalinės gt. 1, Jaučakių km, Vilkija, Kauno raj..

7.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5(penkias) darbo dienų, skaičiuojant nuo Pirkėjui išsiųsto pranešimo apie paruoštą užsakymą dienos. Pranešimas siunčiamas Pirkėjo elektroniniu paštu. Už 11 (vienuoliktą) dieną ir kitas po to sekančias dienas gali būti imamas saugojimo mokestis .

7.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, kai už jas apmokėta išankstiniu pavedimu, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Atsiimant prekes reikia žinoti užsakymo numerį, užsakovą.

7.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui 4.9 skyriuje nurodytais terminais. Kai Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu trūksta užsakytų prekių, pristatymo terminas derinamas atskirai. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas.

7.7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama „vilkijosmedelynas.eu“ skyriuje „Pristatymo būdai“.

8. Prekių kokybės garantija ir grąžinimo sąlygos

8.1 Pirkėjas supranta, parametrai ar atspalviai gali skirtis nuo realiųjų dėl  Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, bei gamintojo techninių parametrų patobulinimo, pakeitimo, todėl Pardavėjas už tai  neatsako

8.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, jeigu ji yra taikoma ir nurodyta prekės aprašyme. Jeigu Pardavėjas nenumato garantijos, vadovaujamasi garantiją reglamentuojančiais LR teisės aktais.

8.3 Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 1997 m. gegužės 20 d.,  dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (vartotojui).

8.4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes (Pirkėjas jas pristato į Pardavėjo prekyvietę) ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į elektroninėje grąžinimo paraiškoje Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

9.Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas arba grąžinimas

9.1 Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas per 14 dienų (taikoma tik vartotojams)

9.2 Augalams netaikoma pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo sutarties ir grąžinti augalus per 14 (keturiolika) dienų, nebent su Pardavėju ir E-prekyvietės savininku yra aiškiai raštu susitarta kitaip.

9.3 Jeigu Pirkėjas perka E-prekyvietėje kitas nei augalai Prekes kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), jis turi teisę per E- prekyvietę sudarytos Prekių pirkimo sutarties atsisakyti ir pirktas Prekes grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jas gavo. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais, tarp kurių yra atvejai, kai Prekės yra:

9.3.1 (a)  pagamintos pagal specialius Pirkėjo nurodymus, kai jos nėra iš anksto pagamintos ir yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

9.3.2 (b)  greitai gendančios ar jų galiojimo laikas yra trumpas (pvz., greitai gendančioms Prekėms priskiriami augalai dėl savo jautrumo aplinkos poveikiui);

9.3.3 (c)  supakuotos, jeigu jos buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

9.3.4 (d)  po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais

9.3.5 Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties, jam grąžinant Prekę, ji turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta Preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

9.3.6 Norėdamas įgyvendinti šią teisę, Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos pranešti apie tai E-prekyvietei ir Pardavėjui, užpildydamas pranešimo formą ir prisegdamas pirkimo įrodymą.

9.3.7  Nusprendęs atsisakyti sutarties, Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie grąžinimą pranešė E-prekyvietei ir Pardavėjui šiose Taisyklėse numatytu būdu, išsiųsti ar pristatyti Prekes Pardavėjui jo nurodytu adresu. Terminas bus nepažeistas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų terminui. Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

Tinkamos kokybės Prekių keitimas

9.3.8  Augalai, taip pat sveriamos ir matuojamos Prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir pan., nėra keičiamos.

9.3.9    Kitų Prekių pirkimo atveju, Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas Prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Apie pageidavimą pasinaudoti šiame punkte numatyta teise Pirkėjas turi pranešti el. laišku (jame nurodant pageidaujamas pakeisti Prekes) siunčiant el. pašto adresu [email protected]

10 Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „vilkijosmedelynas.eu“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje „vilkijosmedelynas.eu“, gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, arba pirkti „Svečio“ teisėmis, nurodydamas atsiskaitymo formoje reikalaujamą informaciją. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

11.2. Pirkėjas, laukelyje „Naujienų prenumerata“ pažymėdamas „Taip“ sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

11.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje „zuklevilkijoje.lt“ ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jei buvo gautas Pirkėjo sutikimas punkte 10.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

11.4. Atsiimant užsakytas prekes, Pardavėjo atstovui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba telefonu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektorninio pašto adresu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, jis negali naudotis „vilkijosprekyba.lt“ elektroninės parduotuvės paslaugomis.

13.4. Visi nesutarimai kilę ar susiję su šių Taisyklių vykdymu yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.